Hizmetlerimiz

Yapı Ruhsat İşlemleri

Yapı ruhsat işlemlerinde 4 ayrı bölümde hizmet verilmektedir:

A. YAPI RUHSAT ŞUBESİ:

Arsalarda yapılacak yeni inşaatların ruhsatlarını, yapımı devam eden veya kullanılmakta olan binalardaki tadilat ruhsatlarını, tamirat izinlerini ve röleve onayını vermektedir.

Yeni İnşaat Ruhsatı Talebinde İstenilen Belgeler:

1. İnşaat ruhsatı talebini içerir dilekçe:

·       Dilekçe üzerinde talebin açık olarak belirtilmesi ve yapının tapu kayıtlarının, inşaat adresinin, mal sahibinin tebligat adresinin ve telefonunun bulunması gerekmektedir.

·       Tapu kayıtlarına göre maliklerin dilekçeyi imzalaması; vekaletname olması halinde vekil olan şahıs tarafından dilekçenin imzalanması ve vekaletname aslı ile birlikte fotokopisinin ibrazı gerekmektedir.

2. Tapu kayıt örneği / Ruhsat verme aşamasında tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler:

·       Tapu senedi. (1 aylık vizeli)

·       Özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kaydedilmemiş ancak kanunlarında mülkiyet belgesi yerine geçmesine dair hüküm bulunan ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi.

·       Mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına dayalı olarak yetkili diğer makamlar tarafından verilen belge.

·       Kesinleşmiş kamulaştırma kararları.

3. Kadastro aplikasyon krokisi.

4. İmar durumu.

5. Yapı yeri ve uygulama krokisi.

6. Kot krokisi.

7. Numarataj krokisi.

8. Gerekli ise yapı yıkım izni.

9. Gerekli ise trafo belgesi.

10. Gereken yerlerde yol-kanal katılım payı bedelleri.

11. Moloz döküm belgesi (İmar Yönetmeliği'nin 73.(A/c) maddesi gereği)

12. Arsa kıymet bedeli.

13. Toplam inşaat alanı 2000 m² geçen yapılarda şantiye şefi tayin ve kabul dilekçesi.

14. Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde istinat duvarı ruhsatı.

15. Muvakkat yapılar için Encümen kararı.

16. a) Yapının müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği taktirde;

·       Ticaret Odası kaydı

·       Vergi sicil numarası

·       Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair noter tastikli taahhütname

16. b) Yapı müteahhit tarafından yapılacak ise;

·       Varsa Bakanlıkça onaylı müteahhitlik karnesinin sureti

·       Kurum sicil numarası

·       Bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarası

·       Sigorta sicil numarası

·       Yapım sözleşmesi

17. İmar Yönetmeliği’nin 68. maddesine göre hazırlanmış;

·       YDK onaylı zemin etüt raporu (3 takım)

·       YDK onaylı mimari proje (3 takım)

·       YDK onaylı statik proje (hesapları ile birlikte 3 takım)

·       YDK onaylı elektrik projesi (Tedaş onaylı 3 takım)

·       YDK onaylı mekanik tesisat projeleri (İz-Su onaylı), ısı yalıtım raporu, kaloriferli ve asansörlü binalarda kalorifer ve asansör projesi, varsa klima tesisat projesi vb. (3 takım)

·       Gerekli yapılarda, YDK onaylı yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri (3 takım)

·       YDK onaylı telefon projesi (Telekom onaylı 3 takım)

18. Proje müelliflerinin ilgili meslek odasınca düzenlenen büro tescil ve sicil belgeleri.

Yapı Denetim Yasası Gereği İstenilen Belgeler:

1.    Yapı Denetim Kuruluşu izin belgesinin noter tasdikli sureti.

2.    Bakanlıkça tasdikli yapıya ilişkin bilgi formu aslı.

3.    Yapı Denetim Kuruluşu ile mal sahibi arasındaki yapı denetimi hizmet sözleşmesi (örnek 8'e uygun - planlanan şekliyle inşaat başlama ve bitirme tarihleri belirtilecek)

4.    Yapı denetim firmasının yapı denetimi üstlendiğine dair taahhütname (örnek 9'a uygun)

5.    İdarenin açmış olduğu yapı denetim hesabına, yapı denetim hizmet bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair banka dekontu (aslı).

6.    Yapı denetim kuruluşunun imza sürküleri.

7.    Yapı denetim kuruluşunun, yapılacak yapı için görevlendirdiği yapı denetçisi inşaat mühendisi ile yardımcı kontrol elemanlarının ikametgah belgeleri.

8.    Görevlendirilen teknik personelin, 3194 sayılı yasaya göre devam etmekte olan bir fenni mesuliyet görevinin bulunmadığına dair taahhütname.

Hakedişlerde İstenilen Belgeler:

1.    Dilekçe.

2.    Yapı Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanmış hakediş raporu.

3.    Fatura (fotokopisi).

4.    Yapı Denetim Kuruluşu’nun inşaatta görevlendirdiği teknik personel listesi.

5.    Kalıp ve demir imalatı kontrol tutanağı.

6.    Beton döküm tutanağı.

7.    Beton basınç dayanım raporu (grafikli sonuçları).

8.    Şantiyeye gelen demir-çelik çubuk miktarını belirtir tutanaklar ve deney raporu (grafikli sonuçları).

Tadilat Müracaatında Aranan Belgeler:

1.    Tapu: Değişiklik yoktur vizesi ve fotokopisinin bulunması gerekmektedir.

2.    Dilekçe: Hissedar veya hissedarların talebe göre dilekçeyi imzalamaları ve tadilat konularının açık olarak belirtilmesi istenmektedir.

3.    Tadilat projesi.

Röleve Tastiğinde Aranan Belgeler:

1.    Tapu: Değişiklik olmadığına dair vize ve fotokopi istenmektedir. 

2.    Dilekçe: Dilekçede hissedarların talebe göre imzalarının bulunması gerekmektedir. 

3.    Özel İdare Kaydı: Yapının, 16.01.1957 tarihinden önce yapıldığına dair kayıt bulunmalıdır.

4.    Röleve Projesi: Yerine uygun 1/50 ölçekli röleve projesi ve 3 nüshası istenmektedir.

Ruhsat Yenileme İşlemlerinde Aranacak Belgeler:

1.    Tapu: Değişiklik olmadığına dair vizesi ve fotokopisi gerekmektedir.

2.    Dilekçe: Talebin açık olarak belirtilmesi, ada, parsel numaralarının bulunması, adres ve telefon numaralarının yazılması istenmektedir.

B. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Ruhsatsız yapılar, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, yıkılacak derecede tehlikeli yapılar, çevrenin sağlık ve selameti yönünden kontrol altına alınması gereken yapılar, ruhsatlı olarak inşaata başlanan ve inşaatı devam eden yapılarda her türlü tehlikeyi önlemek amacıyla güvenlik önlemlerinin kontrolü ve aldırılması; mahsurlu, binasız arsaların yola bakan yüzlerinin kapatılması için gerekli işlemleri gerçekleştirir.

Yapı Kontrol Şubesine Müracaatta İstenen Belgeler:

1.    Dilekçe: Şikayet edilen yerin açık adresi dilekçede belirtilmelidir.

C. İMAR DURUMU ŞUBESİ

Karşıyaka Belediye sınırları içerisinde bulunan arsalara vatandaş, mahkemeler, çeşitli kurum ve kuruluşlarca talep edilen imar durumları tanzim edilmektedir. 

İmar Durumu Müracaatında Aranan Belgeler:

1.    Tapu senedi ve çap: İmar durumu talep edilen arsaya ait olması gerekmektedir.

2.    Dilekçe.

D. YAPI KULLANMA İZNİ ŞUBESİ

Ruhsatlı olarak tamamlanmış olan binalara ait yapı kullanma izni talepleri arşiv incelemesi ve mahallinde teknik elemanlarca ruhsat ve eklerine uygunluğu kontrol çalışmaları ve yapı kullanma izni verilmesi işleri, aynı şekilde işyeri açma taleplerinde işyeri açılacak bağımsız bölümün ruhsat ve eklerine uygun olup olmadığının mahallinde tetkik işleri, bina kredisi almak isteyen vatandaşların ekspertiz raporları, bitmiş binaların fotoğraf tasdiği işlemleri yapılmaktadır.

Yapı Kullanma İzni (Oturma Raporu) Müracaatında Gerekli Evraklar:

1.    Dilekçe.

2.    Tapu fotokopisi.

3.    İlgili vergi dairesinden ilişik kesme belgesi.

4.    İZ-SU (kanal bağlantı belgesi.

5.    Telekom uygunluk belgesi.

6.    Çevre Temizlik Vergisi (borcu yoktur yazısı).

7.    Mekanik tesisat raporları.

8.    Proje müelliflerinin ve Yapı Denetim Kuruluşu’nun (3194 sayılı yasaya göre verilen ruhsatlarda fenni mesullerin) iş bitirme belgeleri.

9.    Ön ve arka cephelerden çekilen fotoğraf (ikişer adet 13x18 cm. ebadında).

10. Bina asansörlü ise asansör muayene raporu (asansör yönetmeliği gereği istenilen belgeler).

11. Sığınak raporu (sığınak yeri ayrılmış binalarda).

12. İtfaiye raporu (yangın merdiveni bulunan binalarda).

13. Fen (yol-tretuvar) vizesi.

Fotoğraf Tastik İşleminde Gerekli Belgeler:

1.    Dilekçe.

2.    Tapu senedi.

3.    13x18 ebatlarında çekilebilir tüm cephelerden fotoğraf.