Duyurular

Cumhuriyet Mahallesi İmar Planları ile ilgili önemli duyuru

Karşıyaka İlçesi bütününde onaylı Karşıyaka 2. Etap Nazım İmar Planı doğrultusunda Cumhuriyet Mah. 1. ve 2. Etap Nazım İmar Planı ile ve 1. Etap ve 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmamız 03/01/2024 tarihinde ve 3. Etap olarak bilinen 108 ha. lık kesimi içeren Uygulama İmar Planları 10/01/2024 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesince onaylanmış olup askı sürecindedir.

Cumhuriyet Mahallesinin tamamı, İnönü ve Örnekköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 137 hektarlık alanda; çok uzun yıllardır çözülemeyen mülkiyet hakları ile bir türlü onay sürecini tamamlanamayan plan sorunlarının çözümlendiği aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Bölgede çok uzun yıllardır mülkiyet sorunları yaşamakta, Islah parselleri günümüz yapılaşma koşullarına uygun olarak yapılaşamamaktadır. Bu nedenle bölgede ulaşım, otopark, sosyal donatı alanları yoksunluğu, sağlıksız çevre koşulları ve niteliksiz yapılaşmalar vb. kentsel sorunlar yaşanmaktadır.

Yeni yasal düzenlemeler ile imar parsellerine dönüşme sürecinde eşdeğer DOP oranı hesaplanması sonucunda planlama alanındaki tüm parsellere yapılaşma hakları açısından adalet, hakkaniyet ve toplum nezdindeki meşruiyeti sağlanmıştır. Alanda onaylı üst ölçekli Çevre Düzeni Planı ve bütüncül Nazım Plan kararları doğrultusunda, bölgenin doğal yapısı, topografik özellikleri, doğal ve yapay eşikleri, kentsel çevre bağlantıları ve etkileşim alanları, ulaşım projeleri, mer’i imar plan değişiklikleri ile önceki imar planı kararları, mülkiyet verilerinin Kadastro Müdürlüğü ile koordineli olarak mutabakatı sağlanarak güncellemiş ve mevcut arazi kullanımları ile bölgenin gelişme eğilimleri dikkate alınmıştır

Bu kapsamda hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ile kentsel dirençliliği ve iklim değişikliğine duyarlı, olası afet risklerine karşı gerekli tedbirleri almak, kentsel iyileştirme konusunda yapılacak çalışmaları yönlendirmek, donatı alanlarına yönelik sorunlara çözüm bulmak ve sağlıklaştırmaya yönelik çalışmalarla yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.