YÖNETİMA- A A+
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
        
AMAÇ
 
Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Karşıyaka Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün hukuki statüsünü, teşkilatını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını hizmetlerin planlı, programlı, etkili ve uyum içinde yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenmektir.
 
KAPSAM
 
Madde 2: Bu yönetmelik Belediye sınırları içindeki ticari ve ekonomik faaliyetlerde; Belediye Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Polis ve Salahiyet Kanunu, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu ve İlgili Kanunlar, Kararname, Yönetmelik ve talimatnameler ile Belediye Meclisi ve Encümen Kararlarının ilgilendirdiği konuların planlı, programlı ve verimli şekilde yürütülmesini sağlayacak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün çalışma esas ve usullerini kapsar.
 
DAYANAK
 
Madde 3: Bu yönetmelik, 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
TANIMLAR
 
Madde 4: Bu yönetmelikte geçen;
 
Belediye: Karşıyaka Belediyesi’ni
Başkan: Karşıyaka Belediye Başkanı’nı
Başkan Yardımcısı: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı’nı
Müdürlük: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nü
Şef: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde görevli şefi
Personel: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Personelini tanımlar.
 
TEŞKİLAT VE BAĞLILIK
 
Madde 5: 
                                                                                                                       
Teşkilat: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, aşağıda belirtilen personelden oluşur;
 
1.    Müdür
2.    Şef
3.    Gayri Sıhhi Müesseseler Servis Sorumlusu
4.    Sıhhi Müesseseler Servis Sorumlusu
5.    Umuma Açık İşyerleri Servis Sorumlusu
6.    Ölçü Ayar Servis Sorumlusu
7.    Denetim Servis Sorumlusu
8.    Evrak Kayıt Servis Sorumlusu
 
Bağlılık; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye Başkanı’na ve yetki verdiği Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak görev yapar.
 
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR
 
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
 
Madde 6:
 
1.    5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanunu ve 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince işyerlerini ruhsatlandırmak,
2.    394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu’na göre işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı düzenlemek.
3.    2464 Sayılı Gelirler Kanunu’na göre alınan harçları tahakkuk ettirmek,
4.    Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak,
5.    Müdürlük arşivlemesini yapmak,
6.    Müdürlük ile ilgili her türlü şikâyetleri tetkik ederek sonuçlandırmak, ilgili birim veya kuruluşlara yönlendirmek,
7.    Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla vatandaşların şikâyet ve temennileri hakkında gerekli incelemeler ve çalışmalar yaparak en geç 30 gün içerisinde vatandaşı ve ilgili kurumu bilgilendirmek.
8.    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli denetimleri ve işlemlerini yaparak ilgili kurumları ve işletmeciyi bilgilendirmek.
9.    Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak,
10. Arşivlemenin bilgisayar ortamında oluşturulmasını sağlamak,
11. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na istinaden ilçemizdeki işyerleri ve semt pazarlarında kullanılan ölçü ve tartı aletlerini damgalamak, denetimi ve kayıtlarını tutmaktır.
 
MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ
 
Madde 7:
 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Madde 2’de belirtilen kanunlar, ilgili yönetmelikler ile Belediye Başkanlığı’nca yayınlanan genelgelerde yer alan yetkileri kullanarak görev yapar.
 
MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU
 
Madde 8:
 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye sınırları içerisinde kalan sıhhi, gayri sıhhi müesseseler, umuma açık işyerleri ve ölçü ayar ile ilgili kanunlar, yönetmelikler ve kararların değerlendirilerek, hizmetlerin planlı, programlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.
 
MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
Madde 9:
Ruhsat ve Denetim Müdürü;
 
1.    Müdürlüğün sevk ve idaresinden sorumludur.
2.    Başkan ve yetki verdiği Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.
3.    Başkanlıktan gelen talimatları ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak,
4.    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını onaylamak,
5.    Müdürlükten çıkan her türlü yazışmalardan sorumlu olmak,
6.    Müdürlük işleri ile ilgili gelen vatandaşlarla görüşmek, şikâyetler ve temennileri dinlemek, değerlendirmek, mevzuat çerçevesinde gereğini yapmak,
7.    Müdürlüğün Harcama Yetkilisi’dir. Müdürlüğün stratejik plan, performans programı ve bütçesini yapmak,
8.    Müdürlük çalışmaları ile ilgili gerekli koordineyi sağlamak,
9.    Belediyenin diğer birimleri ile koordineli çalışmayı sağlamakla görevlidir.
 
PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
Madde 10:
 
Şef:
 
1.    Müdürden gelen evrakı ilgili personele havale etmek, evrakın takibini sağlamak.
2.    Bağlı personelin iş ve işleyişlerindeki organizasyon ve koordinasyonu sağlamak.
3.    İdari personelin izin ve görev konularındaki sevk ve idaresini sağlamak.
4.    Müdürün tayin edeceği konularda yönetime yardımcı olmak, önerilerde bulunmak, verilen yetki çerçevesinde çalışmak.
5.    Müdürlüğün işlevleri ile ilgili mevzuatı takip etmek, gerektiğinde ilgili birimlere bildirmek.
6.    Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
7.    Müdüre karşı sorumludur.
 
A.   Gayri Sıhhi Müesseseler Servis Sorumlusu:
 
1.    Ruhsat başvurusunda bulunan Gayri Sıhhi Müesseselerin müracaatlarını değerlendirmek, kanun ve yönetmeliklere uygun olanlara İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı düzenlemek.
2.    Ruhsatlı işyerlerinin periyodik yıllık kontrolünü yapmak ve ruhsatlarda meydana gelen değişiklikleri tespit etmek.
3.    İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi sürecinde ilgili müdürlük ve birimlerle gerekli yazışmaları yapmak.
4.    Müdür ve Şef tarafından havale edilen evraklar ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak, müdüre ve şefe imzaya hazır hale getirmek.
5.    Sorumluluğundaki dosyaların takibi ve arşivlemesini yapmak.
6.    Haftalık, aylık ve yıllık faaliyetleri hazırlamak.
7.    Şefe ve Müdüre karşı sorumludur.
 
B.   Sıhhi Müesseseler Servis Sorumlusu:
 
1.    Belediye sınırları içerisinde, işyeri ruhsatı almak için başvuruda bulunan işletmecilerin başvurularını ilgili kanun ve yönetmeliklerde istenen evraklarla birlikte eksiksiz almak.
2.    Meclis’in tespit etmiş olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ücretleri, 394 sayılı kanuna istinaden Hafta Tatili Ruhsat Harçları, Usulsüzlük Muayene Ücretleri’ni tahakkuklandırmak.
3.    Hafta tatili ücretleri tahsil edilen işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı vermek.
4.    Ruhsat müracaatında bulunan işyeri ile ilgili İmar, Fen İşleri, İtfaiye, Sağlık yönünden incelenmesi amacıyla ilgili kurumlarla yazışmalar yapmak.
5.    Müdür ve Şef tarafından havale edilen evraklarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak, Müdüre ve şefe imzaya hazır hale getirmek.
6.    Ruhsat başvurusunda bulunan işyerinin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak işyerlerinin komisyonca incelenmesi için hazır hale getirmek.
7.    Komisyonca uygun görülen işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı tanzim etmek.
8.    Sorumluluğu olan dosyanın takibini ve arşivlemesini yapmak.
9.    Kayıtların bilgisayar ortamında güncelliğini sağlamak.
10. Haftalık, aylık ve yıllık faaliyetleri hazırlamak.
11. Şefe ve Müdüre karşı sorumludur.
 
C.   Umuma Açık İşyerleri Servis Sorumlusu:
 
1.    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanunu’na istinaden İşyeri ruhsat müracaatlarını kabul etmek.
2.    Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen ruhsat müracaatında istenen evrakları eksiksiz almak,
3.    Ruhsat müracaatında bulunan işletmeci ve işyeri ile ilgili adres tespiti İmar, Tapu, İtfaiye, Sağlık ve Asayiş yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunmak, gelen cevabı yazıların takibini yapmak,
4.    Mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden, amacı dışında faaliyet gösteren Umuma Açık İşyerleri ile ilgili Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerle ilgili Belediye Encümeni’ne yazarak, Encümen Kararı’nı ilgili kurumlara bildirmek.
5.    Telefon ve dilekçe ile gelen şikâyetlerle ilgili gerekli denetimleri yapmak amacıyla yazışmalar yapmak.
6.    Müdür ve Şef tarafından havale edilen belgeleri incelemek ve gerekli yazışmaları yapmak.
7.    Ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerinin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak Komisyonca incelenmesi için hazır hale getirmek.
8.    Komisyonca uygun görülen işyerlerine İçkili-İçkisiz İstirahat ve Eğlence Yeri Çalışma Ruhsatı tanzim etmek.
9.    Ruhsat tanzim edilen işyerlerini ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili birimlere bildirmek.
10. Hafta Tatili Ücretleri tahsil edilen işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı düzenlemek.
11. Sorumluluğu olan dosyanın takibi ve arşivlemesini yapmak,
12. Kayıtların bilgisayar ortamında güncelliğini sağlamak,
13. Haftalık, aylık ve yıllık faaliyetleri hazırlamak.
14. Şefe ve Müdüre karşı sorumludur.
 
D.   Ölçü Ayar Servis Sorumlusu:
 
1.    3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na istinaden ilçemizdeki işyerleri ve semt pazarlarında kullanılan ölçü ve tartı aletlerini damgalamak,
2.    Denetimlerde bulunmak,
3.    Kayıtlarını tutmak,
4.    Müdür ve Şef tarafından havale edilen evraklarla ilgili gerekli yazışmaları yaparak, imzaya hazır hale getirmek,
5.    Şefe ve Müdüre karşı sorumludur.
 
E.    Denetim Servis Sorumlusu:
1.    Telefon ve dilekçe ile şikâyette bulunan işyerleri ile ilgili denetimlerde bulunmak,
2.    Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin kontrolünü yapmak,
 
F.    Evrak Kayıt Servis Sorumlusu:
 
1.    Personel ile ilgili izin gidiş dönüş ve rapor ile ilgili yazışmaları yapmak, imzaya hazır hale getirmek,
2.    Müdürlükte görev yapan işçi personelin her ay puantaj işlemleri ile ilgili yazışmalarını yapmak, imzaya hazır hale getirmek,
3.    Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak,
4.    Müdür ve Şef tarafından havale edilen evrakları ilgili yerlere dağıtmak,
5.    Evrak dosyalarını arşivlemek,
6.    Şefe ve Müdüre karşı sorumludur.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON
 
MÜDÜRLÜKLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON
 
Madde 11: İlçemiz sınırları içerisinde ticari faaliyette bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında; ilgili diğer birimlerle koordineli çalışarak, gerekli durumlarda görüş alarak ve de faaliyet konusuna göre diğer müdürlük görevlilerince işyerlerinin yerinde denetlenmesini sağlayarak, koşullar uygun olduğu takdirde ruhsat tanzim edilmektedir.
 
DIŞ KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON
 
Madde 12: Bağlı bulunduğumuz mevzuat çerçevesinde gerekli görüldüğü takdirde, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak çalışılmaktadır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
 
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
 
Madde 13:
 
1.    Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda, görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
2.    Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Şefin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
 
YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULMAYAN HALLER
 
Madde 14: İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
 
Madde 15: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren önceki, İzmir Karşıyaka Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
YÜRÜRLÜK
 
Madde 16: Bu yönetmelik, 5393 sayılı kanunun 18/m bendi gereği, Karşıyaka Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra 3011 sayılı kanunun 2inci Maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME
 
Madde 17: Bu yönetmelik Karşıyaka Belediye Başkanlığı’nca yürütülür.
 
 
 
 
Yazdır
Karşıyaka Belediyesi meclis toplantılarını ve etkinliklerimizi canlı olarak izleyebilirsiniz. Canlı olarak izleyebileceğiniz yayınlarımız için herhangi bir eklenti ve özel işlem yapmanıza gerek olmayıp, yalnızca linke tıklamanız yeterlidir.
Karşıyaka Belediyesi’nin barındırdığı sahipsiz ve korumaya muhtaç hayvanları, sitemiz üzerinden sahiplenebilir ve birbirinden sevimli dostlarımıza daha sevgi dolu bir yaşam hakkı tanıyabilirsiniz.


kodu: 11
2 Aylık kızımız yeni ailesini arıyor....
kodu: 003
Korsan Erkek, 2 Aylık oğlumuz yeni yuvasını arıyor ...
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
* Adınız Soyadınız : 
* Cep Telefonunuz : 
* E-Posta Adresiniz : 
ANKET
Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Beğendim
Beğendim
İyi
Daha İyi Olabilirdi
Yetersiz
HİZMETLERİMİZ
BİLGİ HİZMETLERİ
SOSYAL ÇALIŞMALAR
PROJELER
YÖNETİM