Nail ÇETİN

: nail.cetin[a]karsiyaka.bel.tr

: (0232) 399 4082/83

: (0232) 368 4366